Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXIX/206/17 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXIX/206/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) w związku art.15 ust.1 i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Nawsiu Brzosteckim, oznaczonej numerem ewidencyjnym 77 o powierzchni 0,26 ha, wpisanej w księdze wieczystej RZ1D/00038570/8, stanowiącej własność Gminy Brzostek, na nieruchomości położone w Brzostku, oznaczone numerem ewidencyjnym 875/1 o powierzchni 0,0459 ha, numerem ewidencyjnym 875/3 o powierzchni 0,1158 ha i numerem ewidencyjnym 876/6 o powierzchni 0,2664 ha, czyli o łącznej pow. 0,4281 ha, objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00066335/4, stanowiące własność Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brzostku.  

 

§ 2. 1.Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana w  związku z projektowaną lokalizacją inwestycji celu publicznego polegającą na budowie drogi publicznej, gminnej i parkingu między innymi na działkach nr 875/1, 875/3 i 876/6 położonych w Brzostku.

2.Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Zamiana jest umową, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się przeniesienia własności innej rzeczy.

Powołany art. 15 ust. 1, zdanie pierwsze,  ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana  nieruchomości  następuje w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

W wyniku zamiany Gmina pozyska nieruchomości położone w Brzostku, oznaczone numerem  ewidencyjnym 875/1  o powierzchni  0,0459 ha, numerem  ewidencyjnym 875/3  o powierzchni  0,1158 ha i numerem  ewidencyjnym 876/6  o powierzchni  0,2664 ha, czyli o łącznej pow. 0,4281 ha, pod  projektowaną  lokalizacją inwestycji celu publicznego polegającą na budowie drogi publicznej, gminnej i parkingu między innymi na działkach  nr 875/1 875/3 i 876/6 położonych w Brzostku.       

Pozyskana od Gminy nieruchomość położona w Nawsiu Brzosteckim oznaczona numerem ewidencyjnym 77  o powierzchni 0,26 ha, będzie służyć Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzostku do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki  875/2, stanowiącej jej własność.

Zamiana w/w nieruchomości jest zasadna, albowiem przekazana działka Gminy stanowić będzie rekompensatę za cenę, którą gmina musiałaby zapłacić za nieruchomość przeznaczoną i wykorzystywaną na cel publiczny w drodze umowy nabycia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest racjonalne i uzasadnione.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Brzostku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz