Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Przetargi-mienie komunalne: Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kamienicy Górnej

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 poz. 1490), Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki rolnej  oznaczonej nr ewid. 222 o powierzchni 0,45 ha, położonej  w Kamienicy Górnej, objętejKsięgą Wieczystą Nr RZ1D/00038567/4, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,

     w Sali Konferencyjnej.

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 222 o powierzchni 0,45 ha, położonej  w Kamienicy Górnej, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00038567/4, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

3. Cena wywoławcza dla  działki  nr 222      -     6 216,00 zł (brutto) 

    Wadium  dla   działki   nr  222                   -        625,00 zł 

4. Do przetargu  na działkę rolna ozn. nr ewid. 222  wyłoniono  1 uczestnika, który spełnił warunki uczestnictwa w  przetargu, wpłacił   wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

Nabywcą działki rolnej ozn. nr ewid. 222 o powierzchni 0,45 ha, położonej  w Kamienicy Górnej, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00038567/4, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

został  Pan Roman Szczur,  który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie 6 286,00 zł   (słownie: sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych)  brutto.

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni.

 

Brzostek, dnia  05 października 2017r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

   I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kamienicy Górnej

stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ustroju rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 ze zm.)  następująca nieruchomość:

działka rolna niezabudowana oznaczona nr ewid. 222 o powierzchni 0,45 ha położona w Kamienicy Górnej, objętaKsięgą Wieczystą Nr RZ1D/00038567/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki nr 222 :RIVb-0,41 ha i RV-0,04 ha .

Działka położona jest w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo na stoku, działka bez dojazdu. Teren płaski o kształcie wydłużonego prostokąta w terenie o silnie zróżnicowanej konfiguracji, stanowi teren nieużytkowany w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo. W pobliżu zabudowa zagrodowa. Placówki handlowe, usługowe i użyteczności publicznej w promieniu około 1 kilometra. Działka nr 222 położona w Kamienicy Górnejnie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren upraw rolnych.

 

Nr działki

Powierzchnia (m 2)

Wartość rynkowa

prawa własności do nieruchomości   (zł)

Koszt sporządzenia dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza nieruchomości

brutto  (zł)

Wadium dla nieruchomości

222

4500

5 846,00

370,00

6 216,00

625,00

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017r. O GODZ.10 00 W  SALI  KONFERENCYJNEJ

 

Wadium w wysokości 625,00 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 22 września 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działki nr 222 obręb Kamienica Górna”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
  2. wniosą wadium w wysokości 625,00 zł ( słownie : sześćset dwadzieścia pięć zł)do dnia 22.09.2017 r.                                                                                                                                                              
  3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek , na tablicy ogłoszeń  do dnia 25 września 2017 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne ;                                                                                                                                                                

2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego ;                                                                                                                             

3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;                                                                                                                                                      

4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);                                                                                                                                                   

 5. potwierdzenie wniesienia wadium;                                                                                                         

6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.  Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

Brzostek, dnia 18.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz