Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVI/264/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania Powiatu

Uchwała Nr XXXVI/264/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - Rada Miejska w Brzostku    u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1.  W uchwale Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 czerwca 2017 roku, zmienia się § 1., który otrzymuje następującebrzmienie:

"§ 1. 1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu, pomocy finansowej na realizację zadań własnych Powiatu pod nazwą: 

1) "Remont drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567 - 3+677" w kwocie 625.000,00 zł,

2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 19.000,00 zł."

2. Na realizację zadań wymienionych w ust. 1 przeznacza się w budżecie gminy 2017 roku, środki finansowe w wysokości 644.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)."

3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

drukuj pobierz pdf    

wstecz