Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVI/268/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr  XXXVI/268/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz.1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale  Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek  wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 5  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ zbieranie w pojemnikach na terenie nieruchomości, następujących frakcji odpadów: papieru, metali,  tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, które będą odbierane przez przedsiębiorcę wg harmonogramu”

 

2)     § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:

1) szkło - pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem  „SZKŁO ”,

2) papier  - pojemniki  w  kolorze  niebieskim,  oznakowane napisem „PAPIER ”,

3) metale i tworzywa sztuczne - pojemniki w kolorze żółtym, oznakowane napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

4) odpady biodegradowalne - pojemniki w kolorze brązowym, oznakowane napisem „BIO”,

5) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – pojemniki bezbarwne, oznakowane napisem ,, ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI’’,

6) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) – pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz