Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVI/270/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty

UCHWAŁA Nr XXXVI/270/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.,1875) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 i art.6j ust 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2
  2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3

§ 2

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w następujący sposób:

1.  Stawka opłaty za odpady zbierane  w sposób selektywny wynosi:

1)  7,50 zł miesięcznie od  osoby , jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób,

2)  6,50 zł miesięcznie od  osoby , jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób ,

3)  6,0 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób

 

2. Stawka opłaty za odpady zbierane  w sposób nieselektywny wynosi:

1)  15,00 zł miesięcznie od  osoby , jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób,

2)  13,00 zł miesięcznie od  osoby , jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób ,

3)  12,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób 

 

§ 3

Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. domy ludowe, budynki rekreacyjne, remizy OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp.) a powstają odpady komunalne.

  1. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:

            1/ 10,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów

            2/ 225,00 zł za kontener o pojemności 6 m3 lub 7 m3

  1. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny stawka opłaty wynosi:

             1/ 20,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów

             2/ 450,00 zł za kontener o pojemności 6 m3 lub 7 m3

§ 4

W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 6

Traci moc Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego z mocą  obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Uzasadnienie

do  uchwały Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty            

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty podyktowane jest wnikliwą analizą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz potrzebą spełnienia ustawowego obowiązku samofinansowania się systemu.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -gmina pokrywa                                 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Ustalając nowe stawki opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów i koszty funkcjonowania systemu. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę objętych systemem to od 2013 roku liczba ta zmalała,              a ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów  od 2013 roku wzrosła dwukrotnie ( z 600 Mg do 1115 Mg w 2016 roku). Wzrost kosztów usługi odbierania, transportu, zbierania                                      i zagospodarowania odpadów podyktowany jest wzrastającymi kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących usługę, ceną paliwa, a tym samym wzrostem kosztów transportu odpadów i zwiększoną ilością kursów samochodów odbierających odpady w związku                              z wprowadzeniem wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego od 1 lipca 2017 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r, poz.19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowa stawka opłaty uwzględnia także zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które podwyższa te opłaty od 1 stycznia 2018 roku.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoli na wypełnienie zapisów art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz