Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XXXIX/298/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brz

UCHWAŁA NR XXXIX/298/18
       RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 20 marca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brzostek jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2203), Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. W przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie określonym w ust. 1 realizowane jest na zasadach określonych w statutach placówek.

 

§ 2.

1. Za każdą godzinę zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 0,50 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako suma iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dzienna liczba godzin wykraczająca ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności ucznia w przedszkolu w danym miesiącu.

3. W przypadku gdy do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne dzieci  zwalnia się z opłat.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz