Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN model Żuk A07 2,5 t

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  III  PUBLICZNEGO PRZETARGU

PISEMNEGO  NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU

 MARKI FS LUBLIN, MODEL ŻUK

- STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5  października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków  trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz.U. 1993.97.443 i Dz.U.1999.70.780 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1999.70.780 ) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach III Publicznego Przetargu Pisemnego na sprzedaż samochodu marki FS Lublin – stanowiącego własność Gminy Brzostek, będącego na wyposażeniu OSP w Zawadce Brzosteckiej.

 

 

1. III Publiczny Przetarg Pisemny odbył się 31 października 2018 r. na godz.1100 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2.Przedmiotem przetargu była sprzedaż samochodu marki FS Lublin, model Żuk A07 2.5 t

      3. Cena wywoławcza pojazdu wynosiła 4 400,00 zł netto ( słownie: cztery tysiące czterysta

          złotych  +23% VAT-u .

4. Wadium  wynosiło 440,00 zł ( osiemset czterysta czterdzieści złotych ) i było płatne do  

    29.10.2018 r.

5. Na rachunek bankowy Gminy Brzostek do dnia 29.10.2018 r. nie wpłynęło żadne wadium.

6. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

Brzostek, dnia 31.10.2018 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

III  PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN , model Żuk A07 2.5t  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
NIP : 872-222-31-91  REGON : 851661085
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej w dniu 31.10.2018 r. o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 27.09.2018 r.
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego

w Brzostku.(biuro nr 7 , tel.14 6803005)
IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu :Żuk A07 2.5 t   Wersja :A075 Towos

2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5t

3) nr rejestracyjny :TAO 8055
4) nr identyfikacyjny (VIN) –723543,
5) rok produkcji -1991

6) nr INFO-EKSPERT – 219-00032

7) okres eksploatacji pojazdu (1991/10/21-2018/05/17 ) – 319 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita /ładowność– 2500[kg] /950 kg
9) rodzaj nadwozia –furgon 4 drzwiowy 7 osobowy
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów : 2/ tylny (4x2)/manualna  
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – czerwony 1 –warstwowy akrylowy
12) rodzaj pojazdu :samochód ciężarowy do 3,5 t

13) rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym(gaźnik)
14) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM)
15) opis rodzaju pojazdu : przewóz osób i sprzętu
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy

17) wskazanie drogomierza – 47228 [km] 
18) zawieszenie osi/rozstaw osi : sprężyny/ 2700 mm

19) data pierwszej rejestracji: 1991/10/21

20) długość/szerokość/ wysokość : 4320 mm/1820 mm/2200 mm

 

Silnik i osprzęt silnika typowy częściowo eksploatacyjnie zużyty, odpowiednio do osiągniętego przebiegu z uwzględnieniem przeglądów i napraw. Rama pojazdu w dobrym stanie. Zespoły

podwozia częściowo zużyte. Nadwozie pojazdu kompletne, uszkodzeń poszycia i powłoki lakierniczej nie stwierdzono. Pojazd utrzymany w dobrym stanie, posiada aktualne badania techniczne.

 

V. Cena wywoławcza pojazdu :

4 400,00 zł netto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych  + podatek 23 % VAT )

 zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 27.09.2018 r.

 

VI.  Wadium:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 440,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści złotych) do dnia 29.10.2018 r.  Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
  2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza ( czyli 4 400,00 +23 %VAT lub wyższą)
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym    pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

6) dowód wpłaty wadium w wysokości 440,00 zł
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 31.10.2018 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Brzostek
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki Żuk – nie otwierać przed 31.10.2018 r. godz.11:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

       którejkolwiek z ofert.

X. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty  

   przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty  
    i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Brzostek, dnia 27.09.2018 r. 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski       

Do pobrania:

formularz ofertowy-żuk.docx

zgoda-żuk.docx

klauzula-zuk

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz