Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/340/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Uchwała Nr XLV/340/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 97 ust. 1 i ust.5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i), art. 51 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Brzostek.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w ośrodkach wsparcia przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

§ 3.1. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc poprzez umieszczenie w ośrodkach wsparcia jest udzielana odpłatnie.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

Procentowy stosunek dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia do kryterium dochodowego

Odpłatność osoby przebywającej w ośrodku wsparcia liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

1

do 100%

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 130%

do 30%

3

powyżej 130% do 150%

do 50%

4

powyżej 150% do 180%

do 70%

5

powyżej  180% do 200%

do 90%

6

powyżej 200%

  do 100%

 

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się za każdy dzień faktycznego w nich  pobytu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz