Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/342/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

Uchwała Nr XLV/342/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Brzostku i zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

§ 1

  1. Stwierdza się brak w części aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, zwanego dalej „Studium”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
  2. Uznaje się potrzebę zmiany Studium, o którym mowa w ust. 1 – w zakresie określonym w opracowaniu „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, wynikającym z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Dopuszcza się przeprowadzanie zmian obejmujących fragmentarycznie obszary Studium, stosownie do realizacji bieżącej polityki przestrzennej Gminy Brzostek, z zachowaniem jednolitości całości dokumentu Studium.

§ 2

  1. Stwierdza się w części brak aktualności:

1)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „obszaru Kamienica Górna cmentarz”, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 stycznia 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 roku;

2)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa - Etap I, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada  2012 r.;                                        

3)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek – dla gazociągu DN 700, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/270/14  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 r.,

  1. Uznaje się potrzebę zmiany planów, o których mowa w ust. 1 – w zakresie określonym w opracowaniu „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, wynikającym z przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Stwierdza się brak aktualności:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno w Gminie Brzostek, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/215/2000 Rady Gminy w Brzostku z dnia 06.10.2000 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 r.

  1. Uznaje się, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagana.

§ 3

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                      

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XLV/342/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 r.  w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

 

Wykonując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), dotyczący analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzostek, Burmistrz Brzostku sporządził „Ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”.

„Ocena” została sporządzona na podstawie analizy w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 10 ust. 1 i 2 oraz w art. 15 i 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także przepisów odrębnych w zakresie planowania przestrzennego. W „Ocenie” wzięto również pod uwagę tendencje przekształceń przestrzennych gminy, wynikające z wydanych dla potrzeb inwestycji decyzji lokalizacyjnych oraz stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w gminie. Opracowanie jak wyżej uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Studium, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej, generalnie spełnia wymogi i ustalenia w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak przewidzieć jego aktualizację – z uwagi na braki wymienione w „Ocenie”, a także punktowe zmiany Studium – dla wyodrębnionych obszarów gminy, szczególnie w obrębie których należy się spodziewać znaczących przekształceń w zagospodarowaniu terenów, w tym w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rozwoju działalności gospodarczej. Do czasu jego aktualizacji, Studium w dalszym ciągu stanowić może podstawę gospodarki przestrzennej, stanowiąc dokument kierunkowy, zawierający zbiór wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na terenie gminy.

Plany sporządzone na podstawie przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w znacznym stopniu uwzględniają warunki określone w przepisach ustawy, jak i przepisach odrębnych. Ponadto są one aktualne pod względem ustalonego przeznaczenia terenów, z wyjątkiem przebiegu projektowanego gazociągu wysokoprężnego DN700. W związku z tym należy uznać potrzebę sporządzenia zmiany tych planów, w celu doprowadzenia ich ustaleń do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.

Plan miejscowy dotyczący terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno, sporządzony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełnia w pełni wymagań obowiązujących przepisów, jednak jego zmiana nie jest konieczna, ze względu na zakończenie inwestycji określonej w planie oraz zakres terenu objętego planem.

Burmistrz Brzostku przekazuje Radzie Miejskiej w Brzostku wyżej wymienioną „Ocenę”, zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem podjęcia stosownej uchwały w sprawie oceny aktualności Studium i planów miejscowych.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-09 11:48:01)
rozmiar pliku: 2.5Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz