Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 25 listopada 2020 roku

                                                                                                                                                                                                                                                           Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

o XXV sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 25 listopada 2020 r. godz. 1000

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 25 listopada 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku,

c)   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2021 roku,

d)  w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek,

e)  w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

f)   w sprawie zmiany Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej przez uchwałę Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 lutego 2019 roku,

g)  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na     2021 r.,

h)  w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzostek,

i)   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek,

j)  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Grudnej Górnej,

k) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz,

l)  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smarżowej,

m) w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej, na rzecz Gminy Brzostek   z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,

n)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Zawadce Brzosteckiej,

o)  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XIII/145/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Brzostek,

p)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno - Jasło".

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

7. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 17.11.2020 r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz