Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr X/52/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek

 

                                                     UCHWAŁA  Nr X/52 /11
                                                 Rady Miejskiej w Brzostku
                                                   z dnia 27 lipca 2011roku 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 i  28  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz 857 ze zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Brzostek wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. 

2.Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Brzostek  służy realizacji celu publicznego w zakresie:

  1)poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych a w szczególności przez dzieci i młodzież;

  2) osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

  3) promocji sportu i aktywnego stylu życia;

  4) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  w aktywnym stylu życia;

  5) umożliwiania  dostępu  do  różnorodnych  form aktywności sportowej jak największej    liczbie mieszkańców gminy Brzostek.

 3.  Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

4.  Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale   budżetowej gminy Brzostek.

5.  Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.   z 2010r. Nr 234, poz. 1536). 

§ 2. 1.  Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Brzostek niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu. 

2.  Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:

1)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach:

        a)  transport na zawody,

  b)  wyżywienie i noclegi,

c)  opłaty za sędziowanie zawodów,

  d)  zabezpieczenie specjalistycznej opieki medycznej, 

2)   realizację programów szkolenia sportowego:

   a)  wynagrodzenie kadry szkoleniowej, 

3)  zakup sprzętu sportowego o wartości jednostkowej nie większej niż 3.500 zł. 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. 

3.  Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu konkursu wniosków. 

§  3. 1. Burmistrz Brzostku ogłasza otwarty konkurs wniosków wskazując:

1)  rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zadania oraz formy wypłaty dotacji,

2)      termin i warunki realizacji zadania,

3)      termin składania wniosków,

4)      miejsce składania wniosków,

5)      termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosku.

2.  Co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa       w ust.1 pkt 3, ogłoszenie z ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzostek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Brzostku.

3.   Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 4. Złożone wnioski rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzostku  w składzie co najmniej 3 osobowym. 

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków  o przyznanie dotacji  na  realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1)       znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu  w gminie Brzostek,

2)       zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust.2 niniejszej uchwały,

3)       wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4)       przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,

5)       możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

6)     analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim  
z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

2.  Burmistrz  Brzostku  może  uzależnić  rozpatrzenie  wniosku  od  złożenia  przez wnioskodawcę, w określonym terminie,  dodatkowych informacji lub uzupełnień.

3.   Wniosek, który nie zostanie uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6. 1. Komisja konkursowa,  przekazuje Burmistrzowi Brzostku nazwy podmiotów   rekomendowanych do realizacji danego zadania.

2.  Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje  Burmistrz Brzostku i w drodze zarządzenia ogłasza wynik konkursu, z informacją o wnioskach wybranych i wnioskach odrzuconych. 

§ 7. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 14 dni od daty określonej w § 3 ust.1, pkt 3 niniejszej   uchwały. 

§ 8. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy   ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku. 

§ 9. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany  do dofinansowania, Burmistrz Brzostku zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść  określa  art.250  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, a także  istotnego odstępstwa od założeń  wniosku.

3.  W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu wniosku do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadamiania Burmistrza  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez wnioskodawcę.

4.  Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana – ostateczny projekt przedsięwzięcia. 

§ 10. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 9 oraz przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

2.  Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany  do  przedstawienia  organowi udzielającemu dofinansowania rozliczenia zadania pod względem finansowym zgodnie z treścią umowy w dwóch terminach:

   1)  sprawozdanie częściowe za I półrocze do 15 lipca,

   2)  sprawozdanie końcowe  do 15 stycznia następnego roku. 

§ 11. 1. Organ udzielający dofinansowania jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków budżetu gminy.

2. Kontrole przeprowadzają   członkowie  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Brzostku, bądź upoważnieni przez Burmistrza Brzostku pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku.

3. Szczegółowe warunki przeprowadzania kontroli określone zostaną w umowie, o której mowa  w § 9.

4.  Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 12. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku  nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. 

§  13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

 

Uzasadnienie 

16 października 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku                o sporcie, (Dz. U. Nr 127, poz. 857), która dopisuje tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu do zadań własnych gminy, przy czym  sport ten definiuje jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Ustawa określa katalog zadań, na które będzie mogła zostać przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Katalog ten określony został w taki sposób, aby jednostki w miarę posiadanych odpowiednich środków finansowych mogły zabezpieczyć funkcjonowanie klubu w podstawowym zakresie jego działalności. Niniejsze przepisy stworzyły niepodważalne podstawy prawne do udzielania dotacji klubom jako podmiotom, których działalność służy realizacji celów publicznych przypisanych samorządom. Powyższe unormowania ustawowe dotyczące finansowania sportu nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej wynikających z odrębnych przepisów. Aby możliwe było w 2012 roku finansowe wspieranie klubów sportowych prowadzących działalność z zakresu sportu w gminie Brzostek, Rada Miejska w drodze uchwały, określa warunki oraz tryb wspierania sportu. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w budżecie gminy Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załacznik 52-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-07-28 13:15:05)
rozmiar pliku: NAN
Zał 52-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-07-28 13:15:51)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz