Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro: Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na zakup dozowarki materiałów sypkich i granulowanych, fabrycznie nowa, wykonana jako przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

 


 

Gmina Brzostek                                                                                            Brzostek, 05.02.2018 r.

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

Zapytanie cenowe numer IZP.271.2.2.2018
o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 

 

 

Dotyczy:  dozowarka materiałów sypkich i granulowanych, fabrycznie nowa, wykonana jako przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 1. I.              NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzostek

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

NIP: 872-22-23-191 REGON: 851661085

www.bipbrzostek.mserwer.pl  

e-mail:      zamowienia@brzostek.pl

tel./fax 14 680 30 26, 14 680 30 25

 1. II.              RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą dozowarki materiałów sypkich i granulowanych, fabrycznie nowej, wykonanej jako przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 1. III.              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1)                  Warunki formalne:

ü  Dozowarka musi spełniać wymogi przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908 z późn. zm.),

ü  Dostarczona dozowarka musi posiadać homologację na kraje Unii Europejskiej,

ü  Dopuszczona do stosowania w ochronie przeciwpożarowej świadectwem dopuszczenia wydanym przez CNBOP w Józefowie

 

2)                  Wymagania minimalne Zamawiającego:

ü  powłoka lakiernicza w kolorze czerwonym (RAL 3000),

ü  konstrukcja pozwalająca na szybkie zasypywanie worków piaskiem ziemnym jak
i rzecznym podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Zasyp urządzenia piaskiem następuje ładowarkami mechanicznymi,

ü  dodatkowa funkcja (po zmianie panelu przyczepy) jaką jest możliwość podawania sorbentów sypkich stosowanych przez straż pożarną w czasie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego (wycieki substancji ropopochodnych itp.),

ü  uniwersalny dyszel oraz wymienny hak, umożliwiający holowanie przyczepy przez pojazdy straży pożarnej, innych służb ratowniczych oraz ciągniki rolnicze,

ü  dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekraczająca 3500 kg,

ü  oznakowania przyczepy numerem operacyjnym podanym przez zamawiającego, zgodnie ze wzorem przyjętym w ochronie przeciwpożarowej,

ü  dostarczenie dozowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

 

3)    Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu jako pojazd uprzywilejowany – specjalny pożarniczy i włączenie go do podziału bojowego.

4)    Dostawca na przedmiot zamówienia udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży.

 

 1. IV.     TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia 31.05.2018 r.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa – waga: 100 %

Liczba punktów z poszczególnych ofert wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

Cmin

                                          C = ---------  x 100 

Cof

gdzie, powyższe oznacza odpowiednio:

      C – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium ceny ofertowej,

      Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert,

      Cof – cena ocenianej oferty.

 

 1. VI.     TERMIN PŁATNOŚCI: 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

 

 1. VII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE:

Cena powinna zawierać:

1) wartość określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cenę należy podać w złotych polskich, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;

4) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. VIII.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1)    Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2018 r.  do godz. 12.00 w siedzibie   Zamawiającego, (sekretariat) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Brzostku, 39 - 230 Brzostek, ul. Rynek 1 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Zakup przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego”. Nie otwierać przed dniem 16.02.2018 r. do godz. 12.15”. Koperta winna być opatrzona  nazwą  i adresem Wykonawcy.

2)    Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.02.2018 o godz. 12:15 w swojej siedzibie (sala konferencyjna, biuro nr 5/parter).

3)     Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

4)     Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Nadawcy bez otwierania.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

   X.     UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:

1)    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2)    Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wyśle informację o jej wyborze do każdego z Wykonawców, który złożył ofertę zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej na której umieszczone zostało zapytanie cenowe.

3)    Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

b)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

c)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

4)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a)  odwołania postępowania w każdym czasie;

b)  zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

c)   unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa wyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

    XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu 14 68 03 025) lub drogą elektroniczną zamowienia@brzostek.pl, za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Cholewiak, tel. 14 68 03 004

 

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w zapytaniu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych
w niniejszym dokumencie.

 

 1.   XII.         DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania cenowego przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców będących uczestnikami niniejszego postępowania.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt Umowy – zał. nr 2                                            

Zamawiający

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 
drukuj pobierz pdf