Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sołectwa: Nawsie Brzosteckie

Powierzchnia:

620,48 ha                                                                                                   

Ludność: 

831 osób   

Sołtys: 

Anna Zięba                                                                                             

Skład rady sołeckiej: 

1. Anna Zięba
2. Kazimierz Fryc
3. Maria Kawalec
4. Andrzej Noga
5. Martyna Pietruszewska
6. Maria Trojan
7. Tomasz Trychta

                                                                                   

UCHWAŁA Nr XLV/324/10

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 28 września 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – sołectwa Nawsie Brzosteckie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska uchwala statut jednostki pomocniczej Gminy Brzostek w następującym brzmieniu:

 

I.                   Postanowienia ogólne.

§ 1. Statut sołectwa Nawsie Brzosteckie określa:

1/ nazwę jednostki pomocniczej i jej obszar,

2/ organizację i zadania organów sołectwa,

3/ zasady i tryb wyborów organów sołectwa,

4/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1/ sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Nawsie Brzosteckie,

2/ Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Ogólne Mieszkańców

    Sołectwa Nawsie Brzosteckie,

3/ Sołtysie – należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Nawsie Brzosteckie,

4/ Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Nawsie Brzosteckie,

5/ Statucie sołectwa – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Nawsie Brzosteckie,

6/ Statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Brzostek,

7/ Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku,

8/ Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku.

9/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brzostek.

 

 

§ 3. Sołectwo działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

    Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014

    z póź. zm.),

3/ Statutu Gminy Brzostek, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

4/ niniejszego statutu.

 

II . Nazwa jednostki pomocniczej i jej obszar.

§ 4. 1. Sołectwo Nawsie Brzosteckie jest jednostką pomocniczą Gminy Brzostek.

2. Sołectwo Nawsie Brzosteckie jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie sołectwa Nawsie Brzosteckie.

§ 5. Sołectwo Nawsie Brzosteckie obejmuje obszar 620,48ha.

 

§ 6. Granice terytorialne Sołectwa są określone na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

III Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 7. Organami Sołectwa są:
1/ Zebranie Wiejskie
2/ Sołtys

§ 8. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie. Organ uchwałodawczy podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz uczestniczy w nim, co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

3. Uchwały na zebraniach zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców biorących udział w zebraniu w głosowaniu jawnym chyba, że inny tryb wynika z postanowień niniejszego statutu.

§ 9. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1/opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu budżetu na dany rok,
c) zmiany granic i zniesienie Sołectwa,
d) przepisów gminnych w zakresie dotyczącym Sołectwa,
2/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców Sołectwa,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do władz Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg
4/ dokonanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5/ inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Sołectwa.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:
 a) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
 b) na pisemny wniosek 20% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 c) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek: mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca wskaże inny późniejszy termin.

3. Burmistrz może zwołać Zebranie Wiejskie w przypadku, gdy Sołtys nie wykona poleceń określonych w ust. 1 pkt c oraz w przypadku nieobecności Sołtysa lub choroby trwającej dłużej niż 10 dni.

4. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 11.1.Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz proponowany porządek obrad.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Mieszkańcy Sołectwa, o których mowa w ust.1 biorący udział w Zebraniu Wiejskim mają prawo do:

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

 2/ udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów gminy,

4/ udziału w głosowaniu.

3. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich Radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

§ 13. Zebranie prowadzi Sołtys, a w razie jego nieobecności - inny mieszkaniec Sołectwa wybrany przez Zebranie Wiejskie.

§ 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do:
1/ udzielania głosu poszczególnym mówcom,

2/ udzielania głosu poza kolejnością,

 3/ odbierania głosu,

 4/ zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

5/ żądania określonego zachowania się od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący zebrania udziela głosu na zebraniu według kolejności zgłoszeń.

3.Poza kolejnością Przewodniczący zebrania udziela głosu:

 1/ przedstawicielom organów gminy,

 2/ zaproszonym gościom,

 3/ dla sprostowania,

 4/ w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.

4. W przypadku, gdy mówca w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad albo, gdy forma, treść jego wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad czy też uchybiają powadze zebrania przewodniczący zebrania przywołuje mówcę słowami „proszę do porządku”, a jeśli przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos.

 5. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15. 1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1/datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2/liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,

3/imiona i nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

4/stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5/zatwierdzony porządek obrad,

 6/sprawozdanie Sołtysa o realizacji uchwał  i wniosków z poprzedniego zebrania, 

7/przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

8/zatwierdzone przez zebranie uchwały,

9/podpis prowadzącego zebranie i protokolanta,

 

2.Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem nowej kadencji.

§ 16. 1. Protokół z Zebrania Wiejskiego wraz z uchwałami należy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazać Burmistrzowi.

 2. Wyciągi z protokołu, wnioski z zebrania i uchwały Burmistrz przekazuje zainteresowanym referatom, na samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim, jednostkom organizacyjnym Gminy, a w razie potrzeby Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa

3. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Sołtys.

§ 18. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

2.Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działa do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady.

3.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu kadencji.

§ 19.  Sołtys w szczególności:

1/reprezentuje Sołectwo na zewnątrz,

2/przedkłada na Zebraniu Wiejskim roczne informacje o pracy Rady Sołeckiej,

3/organizuje pracę Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej,

4/prowadzi Zebrania Wiejskie,

5/załatwia inne sprawy niezastrzeżone dla Rady Sołeckiej,

6/uczestniczy w pracach organów Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy.

7/organizuje i koordynuje przy współpracy z działającymi organizacjami społecznymi inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,

8/współdziała z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.

§ 20. 1. Rada Sołecka składa się z  7 osób.

2.Stanowisko Rady Sołeckiej jest wyrażane w formie uchwał.

3.Uchwały podejmowane są większością głosów członków Rady Sołeckiej przy obecności, co najmniej połowy członków obecnych na jego posiedzeniu.

§ 21. 1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1/ przygotowanie Zebrań Wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2/ opracowanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu programów pracy,
3/ występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,
4/ organizowanie i wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

5/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, utrzymywania porządku, czystości,

6/prowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, estetyki miasta,

7/występowanie z inicjatywą organizowania zajęć pozaszkolnych dla młodzieży, jej wychowywania i wypoczynku,

8/inicjowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowym,

9/inspirowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie patologiom społecznym,

2.Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział radni oraz przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa.  

§ 22. l. Działalność organów Sołectwa jest jawna.

2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców Sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa, prawo wglądu do protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Zarządu, prawo zapoznania się z uchwałami Zebrania Wiejskiego oraz pisemnymi odpowiedziami organów Gminy na uchwały lub wnioski Zebrania Wiejskiego.

IV. Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 23. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz określając datę, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.

2. Wydanie zarządzenia o wyborach następuje w terminie 1 miesiąca od wyborów do Rady Miejskiej.

§ 24. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania Sołectwa.

§ 25. 1.Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w którym osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.

2. Spis wyborców sporządza Burmistrz.

§ 26. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa.

§ 27. Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

§ 28. 1. Kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.  

3. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte, co najmniej przez 25 wyborców stale zamieszkałych w Sołectwie. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

5.Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

§ 29. 1. Burmistrz lub upoważniona osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Burmistrz w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, dane o kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

3.W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni, informując o tym mieszkańców Sołectwa.

4. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa, to wyborów Sołtysa nie przeprowadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

§ 30. 1. Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Burmistrz powołuje spośród złożonych zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej.

2. Skład komisji liczy 5 osób, z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych.

3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ma kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej z pośród mieszkańców stale zamieszkałych w Sołectwie.

4. Burmistrz lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust.2, Burmistrz Gminy ustala listę członków komisji w drodze losowania.

§ 31. W przypadku, gdy kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej będzie pozostawał z członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w następującym stosunku pokrewieństwa: będzie małżonkiem, krewnym do I stopnia w linii prostej, krewnym do I stopnia w linii bocznej oraz powinowatym do I stopnia, członek Obwodowej Komisji Wyborczej podlega automatycznemu wykluczeniu a w jego miejsce Burmistrz powołuje inną osobę.

§ 32. 1. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Burmistrz. 

2.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy osobowe ustala Burmistrz spośród wyborców stale zamieszkałych w Sołectwie.

§ 33. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje Burmistrz. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.

§ 34. Do zadań komisji należy:
1/przygotowanie lokalu wyborczego,
 2/przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 3/ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej.

§ 35. 1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 800 do 1800 w dniu ustawowo wolnym od pracy.

2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania.

§ 36. 1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Burmistrz.

2. Na kartach do głosowania: na Sołtysa, na członków Rady Sołeckiej znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci urzędowej Gminy.

§ 37. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie, obok nazwiska kandydata na Sołtysa, na którego oddaje głos.

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.

§ 38. Za nieważne uważa się głosy:

1/ jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

2/ jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

3/ jeżeli na karcie do głosowania, brak pieczęci Gminy Brzostek,

 

§ 39. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne wybory.
W wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

2.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jego statutowy skład, o pierwszeństwie w przyznaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez Burmistrza w obecności kandydatów i obwodowej komisji wyborczej.

§ 40. Burmistrz wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od obwodowej komisji wyborczej.

§ 41. Burmistrz ustala wzory druków wyborczych.

§ 42. 1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1/zrzeczenia się mandatu,

2/śmierci,

3/pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu,

4/odwołania.

2.W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.

3.Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 23 - 41.

 

§ 43. 1.Odwołanie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji przeprowadza się na wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek w sprawie odwołania Sołtysa i członka Rady Sołeckiej składany jest do Burmistrza w formie pisemnej i podpisany, przez co najmniej 10% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić również Burmistrz, jeżeli Sołtys
nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

 

§ 44. 1.Burmistrz ma prawo zawiesić Sołtysa w czynnościach w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien powiadomić Radę Miejską na najbliższej sesji oraz Radę Sołecką.

2.Do czasu wyboru Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę do pełnienia jego funkcji w porozumieniu z Radą Sołecką.

 

V. Zakres działania Sołectwa

§ 45. Do zakresu działań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców, przekazane mu przez Radę Miejską w drodze uchwały, a w szczególności:
1/ opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, w których zwróci się Rada Miejska,
2/występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w sprawach Sołectwa,
3/współpraca z komisjami Rady Miejskiej,
4/załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej.

§ 46. Sołectwo współpracuje z organami gminy w następujących sprawach:
1/gospodarki terenami, ochrony środowiska,
2/lokalnych dróg, mostów i placów,
3/wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, 4/ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
5/porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6/utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Sołectwa,
7/czynów społecznych,
8/organizowania różnych form pomocy sąsiedzkiej.

§ 47. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z samorządem mieszkańców miasta i sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

§ 48. 1. Rada Miejska może przekazać niezbędne sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu przez Radę Miejską mienia komunalnego.

3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim mowa w ust. 2 Sołectwo:

1/utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji remontów,

 2/ załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

 3/ pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

 4/ może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem mienia, którym zarządza w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,

5/ może przeznaczać do oddania w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty mienia komunalnego.

4. W sprawach określonych w ust. 2 i 3, sołectwo reprezentuje Rada Sołecka.

5. Sołectwo zobowiązane jest do stosowania w swojej działalności ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 49. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, ustalonego przez Burmistrza z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.

2. Zmian w planie finansowo - rzeczowym Sołectwa dokonuje Burmistrz na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.

3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do występowania do Burmistrza z wnioskami o zmianę planu finansowo - rzeczowego Sołectwa.

§ 50. 1. Sprawy związane z gospodarką finansową Sołectwa prowadzi Urząd Miejski w Brzostku.

2. Środki finansowe z budżetu gminy oraz inne środki uzyskane przez Sołectwo można przeznaczyć w szczególności na:

 1/ finansowanie statutowej działalności Sołectwa,

 2/ dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie,

3/ cele określone uchwałami Zebrania Wiejskiego zgodnie z planem finansowo- rzeczowym, o którym mowa w § 49 ust.1,

4/ inwestycje i bieżące utrzymanie przekazanego Sołectwu przez gminę mienia.

§ 51. Dotychczasowe mienie z mocą prawa jest mieniem gminnym i wszystkie przysługujące mieszkańcom Sołectwa prawa własności, użytkowania tego mienia lub inne prawa pozostają nienaruszone.

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa.

 

§ 52. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Organem kontroli działalności organów Sołectwa jest powołana przez Radę Miejską komisja rewizyjna.

3. Bieżący nadzór nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz.

4.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizji w Sołectwie oraz uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich oraz posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 53. 1. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, które są sprzeczne z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Miejska.

§ 54. Komisja rewizyjna kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie zleconym jej przez Radę Miejską i zgodnie z ustaleniami statutu gminy.

§ 55.  Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę finansową w zakresie przekazanych środków.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 56. 1. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Miejska, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2.Interpretacji statutu sołectwa, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco Rada Miejska.

§ 57. W sprawach nie uregulowanych w statucie sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu gminy oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy.

§ 59. Traci moc Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Gminy Brzostek z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nawsie Brzosteckie.

§ 60. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
drukuj pobierz pdf