Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLI/316/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XLI/316/18
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

 

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 

1. Projekt pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:

1)       Zmienia się okres realizacji Projektu, wydłużając okres realizacji projektu do 2019 roku.

2)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych (po rozstrzygnięciu przetargu na dwa zadania), ustalając wartość projektu w wysokości 6.900.000,00 zł.

3)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększając limit do kwoty 4.803.267,00  zł i w 2019 r. do kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 3.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/316/18 Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2018 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych wydatków bieżących do planu wydatków budżetowych na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy na 2018 rok.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

W planie dochodów majątkowych w 2018 roku zmniejsza się kwotę dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, o kwotę 1.310.530,00 zł przenosząc wpływ tej dotacji do planu dochodów budżetu 2019 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" oraz zmianą harmonogramu płatności.

W planie wydatków majątkowych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" o kwotę 2.290.600,00 zł w związku ze zmianą planowanych kosztów realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację dwóch zadań. W tym w roku 2018 o kwotę 490.600,00 zł, a w roku 2019 o kwotę 1.800.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania pod nazwą:

- przebudowa dróg gminnych o kwotę 136.101,00 zł,

- termomodernizacja budynku szkoły w Kamienicy Dolnej w kwocie 190.000,00 zł, oraz termomodernizacja budynku szkoły w Smarżowej wraz z przebudową dachu w kwocie 40.000, 00 zł,

- przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł,

- budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek o kwotę 25.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek o kwotę 5.000,00 zł,

- Budowa miejsc postojowych na odcinku ok. 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz .nr ewid. 555 w miejscowości Nawsie Brzosteckie na terenie Gminy Brzostek o kwotę 77.000,00 zł,

- przebudowa parkingu przy SGPZOZ w Brzostku w kwocie 140.000,00 zł,

- odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce w kwocie 70.000,00 zł,

-  udzielenie dotacji dla OSP w Skurowej w kwocie8.400,00 zł i OSP w Grudnej Górnej w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"  przez PSP w Dębicy,

- budowa oświetlenia drogowego w pasie DK 73 w Bukowej w kwocie 180.000,00 .

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 875.000,00 zł na zadaniu planowanym, jako termomodernizacja budynków szkół w Kamienicy Dolnej i Smarżowej oraz budynku mieszkalnego po szkole w Skurowej o kwotę 75.000,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładu do spółki gminnej w kwocie 800.000,00 zł.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

W planie dochodów bieżących zwiększeniu uległy wpływy z tytułu dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 459.280,84 zł oraz z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 33.967,00 zł.

W planie wydatków bieżących w 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych zadań statutowych na łączną kwotę 674.247,96 zł.

            Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan przychodów na 2018 rok o kwotę 2.170.631,12 zł polegających na wprowadzeniu wolnych środków w łącznej kwocie 3.470.631,12 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-          na koniec roku 2018 –    11.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –      8.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –      5.600.000,00 zł.

-          na koniec roku 2021 –      2.500.000,00 zł.

 

            W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 7.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 3.800.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych i powiatowych.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-          na koniec roku 2018 –  3.800.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2021 –  3.100.000,00 zł,

-          na koniec roku 2022 –  2.500.000,00 zł.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-06-19 10:51:18)
rozmiar pliku: 89.6Kb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-06-19 10:51:28)
rozmiar pliku: 90.7Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz